ข้อ
คำตอบ
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
แบบทดสอบ
วิชาพุทธปรัชญาเถรวาท ๑
คำแนะนำในการทำแบบทดสอบ
๑.
ข้อสอบวัดผลเป็นแบบปรนัยทั้งหมด ๒๐ ข้อ
๒.
ใช้เมาส์คลิกเลือกหน้า ก, ข, ค, ง ที่เห็นว่าถูกที่สุด
๓.
เมื่อต้องการจะเปลี่ยนแปลงคำตอบ ก็สามารถใช้เมาส์คลิกเปลี่ยนคำตอบได้เลย

๑. ข้อใด คือ ขอบข่ายของปรัชญา
ก. อภิปรัชญา ปรัชญาศาสนา
ข. อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์
ค. อภิปรัชญา และศาสนา
ง. อภิปรัชญา ปรัชญาการศึกษา
 
๒. ปรัชญาแบ่งออกเป็นสาขาใหญ่ ๆ ได้กี่สาขา
ก. ๓ สาขา
ข. ๔ สาขา
ค. ๕ สาขา
ง. ๖ สาขา
 
๓. อภิปรัชญาศึกษาเกี่ยวกับอะไร
ก. ศึกษาเกี่ยกับไตรลักษณ์
ข. ศึกษาเกี่ยวกับความจริง
ค. ศึกษาเกี่ยวกับพระรัตนตรัย
ง. ศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรม
 
๔. นักปรัชญากรีกคนแรกได้แก่ข้อใด
ก. Thales
ข. Socrates
ค. Plato
ง. Anaxagoras
 
๕. ตรรกศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ก. ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เหตุผลในการแสวงหาความจริง
ข. ศึกษาเกี่ยวกับการแสวงหาอุดมการอันสูงสุด
ค. ศึกษาเกี่ยวกับบุญและบาป
ง. ศึกษาเกี่ยวกับาข้อตกลง
 
๖. ข้อใด คือ ปรัชญาประยุกต์
ก. อภิปรัชญา
ข. วิทยาศาสตร์
ค. ปรัชญาการเมือง
ง. ญาณวิทยา
 
๗. ข้อใดคือสาเหตุของการเกิดขึ้นของปรัชญา
ก. มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผล
ข. เมื่อมนุษย์ประสบภัยจึงต้องแสวงหาที่พึ่ง
ค. มนุษย์เป็นสัตว์มีปัญญา
ง. มนุษย์มีความสงสัยในธรรมชาติ
 
๘. สุนทรียศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับอะไร
ก. ศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม
ข. ศึกษาเกี่ยวกับความงาม
ค. ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินคุณค่า
ง. ศึกษาเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้
 
๙. คำว่า Philosophy มีความหมายตามตัวอักษรว่าอย่างไร
ก. ความรอบรู้
ข. Love of wisdom
ค. การแสวงหาความรู้
ง. ความรู้แจ้ง
 
๑๐. ท่านไม่สามารถลงอาบน้ำในแม่น้ำสายเดียวกันได้ถึงสองครั้ง
       นี่เป็นคำพูดของใคร
ก. Anaximander
ข. Anaximanes
ค. Heracritus
ง. Parmenides
 
๑๑. นักปรัชญาที่สอนให้ทำลายกิเลสอันเป็นเหตุทำให้จิตใจเศร้าหมอง
       เพื่อทำใจให้สะอาด เพราะอะไรจึงทำจิตใจให้สะอาด
ก. ทำให้มีความเห็นตรงกันได้
ข. ทำให้จิตใจสงบเย็น
ค. จะทำให้การปลูกฝังคุณธรรมได้ง่ายขึ้น
ง. เมื่อจิตใจสะอาดทุกอย่างจะดีเอง
 
๑๒. คำว่า ปรัชญา มีความหมายตามตัวอักษรว่าอย่างไร
ก. ความรู้รอบ
ข. ความรักความรู้
ค. Philosophy
ง. ความรู้ที่ได้รับการกลั่นกรองขั้นสุดท้าย
 
๑๓. ญาณวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ก. ศึกษาเกี่ยวกับญาณ ๑๖
ข. ศึกษาเกี่ยวกับฌาน
ค. ศึกษาเกี่ยวกับความรู้
ง. ศึกษาเกี่ยวกับจิต
 
๑๔. ข้อใด คือ ความแตกต่างระหว่างศาสนาและปรัชญา
ก. ความฉลาด และความโง่
ข. ความดี และความชั่ว
ค. ความเชื่อและความมีปัญญา
ง. มีวิธีการทางวิทยาศาสตร์และมีวิธีการของปรัชญาเอง
 
๑๕. นักปรัชญากลุ่ม Sophist เป็นนักปรัชญาในสมัยใด
ก. สมัยใหม่
ข. สมัยกลาง
ค. สมัยโบราณยุครุ่งเรือง
ง. สมัยปัจจุบัน
 
๑๖. นักปรัชญาที่สอนให้ทำลายกิเลสอันเป็นเหตุทำให้จิตใจเศร้าหมอง
      เพื่อทำใจให้สะอาด
ก. Aristotle
ข. Plato
ค. Socrates
ง. Saint Augustine
 
๑๗. จริยศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับอะไร
ก. ศึกษาเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล
ข. ศึกษาเกี่ยวกับความงาม
ค. ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานความดี และความชั่ว
ง. ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์
 
๑๘. เขามีความสนใจในปัญหาทางปรัชญาเรื่องอะไร
ก. เรื่องปฐมธาตุของโลก
ข. เรื่องธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา
ค. เรื่องความมีอยู่ของพระเจ้า
ง. เรื่องโลกและจักรวาล
 
๑๙. ข้อใด คือ ความแตกต่างระหว่างศาสนาและปรัชญา
ก. ศรัทธา และปัญญา
ข. น้ำขึ้นน้ำลง และฝนตกแดดออก
ค. ทั้งสองต่างก็มีข้อพิสูจน์ได้
ง. เรื่องที่เป็นรูปธรรม และเรื่องที่เป็นนามธรรม
 
๒๐. ข้อใด คือ ปรัชญาบริสุทธิ์
ก. ปรัชญาการศึกษา
ข. ปรัชญาวิทยาศาสตร์
ค. ปรัชญาศาสนา
ง. อภิปรัชญา