๒ / ๖
ย้อนกลับ ไปหน้า

แนวคิดปรัชญาตะวันออก - ตะวันตก
     แนวคิดปรัชญาตะวันออก
     ๒. ปรัชญาจีน ปรัชญาเล่าจื๊อ ประเทศจีนในสมัยโบราณมีนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และเป็นที่รู้จักกันดี คือ "เล่าจื๊อ" ลักษณะของปรัชญาเล่าจื๊อเป็นอภิปรัชญาล้วนๆ สิ่งที่เป็นเบื้องต้นของสิ่งทั้งปวง คือ เต๋า กายตายจะกลับไปสู่เต๋า และเวลาตายเป็นเวลาที่สุขที่สุด เพราะไม่มีความกังวลใดๆ การเข้าถึงเต๋าอันเป็นสภาวะที่แท้จริงโดยการปฏิบัติคล้ายกับการปฏิบัติโยคะ หรือ การบำเพ็ญเพียร เพื่อเข้าถึงนิพพานในพุทธศาสนา เมื่อพิจารณาให้ดีแล้วเต๋าของเล่าจื๊อตรงกับปรมาตมันหรือพรหมัน (พรหม) ในปรัชญาอุปนิษัทนั่นเอง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเต๋าในลัทธิเล่าจื๊อ และจะกลับไปยังเต๋าอีกส่วนเต๋าเองมีสภาวะคงอยู่นิรันดร
     ปรัชญาขงจื๊อ ขงจื๊อเกิดเมื่อประมาณ ๕๕๑ ปี ก่อนคริสตศักราช ปรัชญาเมธีท่านนี้ไม่สนใจในอภิปรัชญา เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องให้ประโยชน์น้อย ระบบปรัชญาของเขาจึงตรงกันข้ามกับปรัชญาของเล่าจื๊อดังกล่าวแล้ว และได้เน้นหนักในจริยศาสตร์ และการเมือง ฉะนั้นปรัชญาขงจื๊อ จึงพอสรุปได้ดังนี้
     จริยศาสตร์   ขงจื๊อสอนหลักจริยศาสตร์ไว้ ๕ ประการ คือ
              (๑) หลักความเมตตา
              (๒) หลักความชอบธรรม
              (๓) หลักความเหมาะสม
              (๔) หลักความรอบรู้หรือปัญญา
              (๕) หลักความเป็นผู้น่าเชื่อถือได้

 
๒ / ๖
ย้อนกลับ ไปหน้า