๑ / ๒
ไปหน้า

จุดมุ่งหมายของจริยศาสตร์
     เนื่องจากจริยศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยการประเมินคุณค่าของความประพฤติของมนุษย์ ว่าดี ถูก ควรเป็นอย่างไร และมีมาตรการอะไรที่จะประเมินคุณค่าทั้ง ๓ ประการนี้ การกระทำหน้าที่มีคุณค่าให้ครบถ้วนทั้ง ๓ ประการนี้ จึงจะเป็นการกระทำที่ดีที่สุด จัดเป็นอุดมคติของวิชาจริยศาสตร์

     ตั้งแต่สมัยโบราณ  นักปรัชญากรีก เริ่มตั้งแต่พลาโต้ เป็นต้นมา นักจริยศาสตร์ได้พูดถึงอุดมคติของชีวิต คือ มนุษย์ทุกคนต่างก็มีจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตตัวเองไว้ เช่น ความสุขหรือสิ่งที่ตนได้ประสบผลสำเร็จเป็นสิ่งที่ดีที่สุด อันเป็นคุณค่าทางจริยศาสตร์ คุณค่าทางจริยศาสตร์ คือ ความดี ความดีดังกล่าวอาจแบ่งออกได้ ๓ ประการคือ
     (๑) ความดีที่เป็นเนื้อแท้หรือที่เรียกว่า ความดีในตัวเอง ซึ่งไม่มีสิ่งอื่นใดมาตีความให้ เช่น ความจริง ความดีงาม เป็นต้น
     (๒) ความดีที่เป็นเครื่องอำนวย คือ ส่งเสริมให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เช่น ความสุขภาพพลานามัยดีขึ้น มีทรัพย์สมบัติมากขึ้น มีความรู้ความสามารถดีขึ้น เป็นต้น
     (๓) ความดีที่เป็นเนื้อแท้ และความดีที่ส่งเสริมให้สูงขึ้น เช่น ความรัก ความเมตตา ความกรุณา ความสามัคคี ความขยันหมั่นเพียร ความอดออม ความเป็นพี่น้องกัน และการสร้างสรรค์ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ เป็นต้น การศึกษาจริยศาสตร์สามารถอำนวยความดีมีประโยชน์ ดังต่อไปนี้

 
๑ / ๒
ไปหน้า