Untitled Document
 

การสวดมนต์แปล และแผ่เมตตา

ข้อปฏิบัติเบื้องต้น

ก่อนที่จะไหว้พระสวดมนต์ เป็นพิธีการ ควรมีการเตรียมการดังนี้

1. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาและอัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้ง
2. ตั้งกระถางธูป และธูป 3 ดอก หมายถึง การบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าทีทรงมีต่อชาวโลก 3 ประการ คือ
1) พระบริสุทธิคุณ
2) พระปัญญาคุณ
3) พระกรุณาคุณ
3. เทียน 2 เล่ม หมายถึง การบูชาพระธรรมและพระวินัย
4. ประดับด้วยแจกันดอกไม้ หมายถึง การบูชาพระสงฆ์

(สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีก็ไม่จำเป็นเช่นการไหว้พระก่อนนอนกราบลงที่หมอนก็ได้)
เมื่อพร้อมแล้ว หัวหน้าเริ่มจุดเทียนเล่มด้านขวาพระหัตถ์พระพุทธรูปก่อนแล้วจึงจุดเล่มซ้ายพระหัตถ์ของพระพุทธรูป จุดธูป 3 ดอก ตามลำดับ ขณะที่หัวหน้าจุดธูปเทียนบูชาพระ ให้นักเรียนชายนั่งกระโหย่งประนมมือ นักเรียนหญิงนั่งพับเพียบประนมมือ เมื่อหัวหน้าดับเทียนชนวน (ห้ามใช้หากเป่า) เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนกราบพระพร้อมกันตามขั้นตอน คือ อัญชลี วันทา อภิวาท ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ดังนี้

- กราบครั้งแรกให้ภาวนาว่า พุทโธ เม นาโถ
- กราบครั้งที่สองให้ภาวนาว่า ธัมโม เม นาโถ
- กราบครั้งที่สามให้ภาวนาว่า สังโฆ เม นาโถ

ด้วยจิตที่เป็นสมาธิด้วยความตั้งใจ ด้วยความสำรวมเพราะว่าพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ของชาวโลก เป็นพระ
ราชายิ่งกว่าพระราชาใด ๆ ในโลก การที่เข้าเฝ้าพระพุทธองค์จะต้องสำรวมระวังกาย วาจา ใจ แล้วเปล่งวาจาไหว้พระสวดมนต์ ดังนี้.-