Untitled Document
 

การจัดโต๊ะหมู่บูชา

การจัดโต๊ะหมู่บูชา การจัดโต๊ะหมู่บูชาเป็นการจัดเครื่องบูชาพระรัตนตรัย อันได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นิยมจัดทั้งในงานมงคลและงานอวมงคล เป็นการจัดเครื่องบูชาที่มุ่งความเป็นระเบียบและสวยงาม การจัดโต๊ะหมู่
บูชาแยกประเภทได้เป็น หมู่ 4, 5 , 7, 9 ดังต่อไปนี้

การตั้งโต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่ 4

การจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่ 4 นี้ มักจัดไว้ตามบ้าน หรือถ้าเป็นพิธีก็ใช้เฉพาะที่คับแคบ วิธีจัดใช้โต๊ะสี่เหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมด 4 ตัว จัดวางชนกัน โต๊ะสูงสุดวางพระพุทธรูป โต๊ะรองลงมาด้านข้าง วางแจกันดอกไม้ไว้ทางด้านพระพุทธรูป ด้านนอกวางพานดอกไม้ โต๊ะตัวรองชั้นที่ 3 ตั้งด้านหน้าพระพุทธรูป วางแจกันดอกไม้ไว้ด้านขวาและวางพานดอกไม้ไว้ด้านซ้าย โต๊ะตัวรองชั้นที่ 4 ตั้งไว้ด้านหน้าของโต๊ะชั้นที่ 2 วางกระถางธูปตรงกลางตั้งเชิงเทียนขนาบข้าง

โต๊ะหมู่ 4 ประกอบด้วยเครื่องบูชา ดังนี้

- กระถางธูป 1 กระถาง
- เชิงเทียน 1 คู่
- พานดอกไม้ 2 พาน
- แจกัน 2 แจกัน