Untitled Document

การตั้งโต๊ะบูชาแบบหมู่ 5

การตั้งโต๊ะบูชาแบบหมู่ 5 แบบย่อชาวบ้านทั่ว ๆ ไปจัดนั้นจะใช้แจกัน 2 พาน 1 เทียน 2 กระถางธูป 1 แต่ถ้าจัดตามแบบกรมการศาสนา คือ จัดอย่างเต็มรูปแล้วจะใช้แจกัน 4 พาน 5 เชิงเทียน 6 (เต็ม 8) กระถางธูป 1

โต๊ะหมู่ 5 ประกอบด้วยเครื่องบูชา ดังนี้

- กระถางธูป 1 กระถาง
- เชิงเทียน 4 คู่
- พานดอกไม้ 5 พาน
- แจกัน 2 แจกัน

การตั้งโต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่ 7

การจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่ 7 เป็นที่นิยมใช้กันมาก วิธีจัดคือจัดโต๊ะกลางเอาด้านหน้าออก ตั้งลดหลั่นกัน 3 ตัว ด้านขวาตั้งซ้อนขวางเอาด้านข้างออกอีกด้านละ 2 ตัว รวมเป็น 7 ตัว การวางเครื่องบูชาก็วางแยกเป็นคู่ ๆ ให้ 2 ข้างเหมือนกัน ถ้าจัดอย่างย่อแบบที่ใช้กันทั่ว ๆ ไป ใช้แจกัน 4 พาน 1 เทียน 2 กระถางธูป 1 ถ้าจัดแบบกรมการศาสนา ใช้แจกัน 4 พาน 5 เชิงเทียน 8 กระถางธูป 1

โต๊ะหมู่ 7 ประกอบด้วยเครื่องบูชา ดังนี้
- กระถางธูป 1 กระถาง
- เชิงเทียน 5 คู่
- พานดอกไม้ 5 พาน
- แจกัน 2 คู่