๑. แนวการศึกษา
   
๒. คำอธิบายรายวิชา
   
๓. เนื้อหา
   
  - หน่วยที่ ๑ ประวัติและความเป็นมาของพระพุทธศาสนา
  - หน่วยที่ ๒ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  - หน่วยที่ ๓ ประวัติพุทธสาวก สาวิกา และชาดก
  - หน่วยที่ ๔ หน้าที่ชาวพุทธ
  - หน่วยที่ ๕ การบริหารจิตและเจริญปัญญา
  - หน่วยที่ ๖ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  - หน่วยที่ ๗ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิธีการแก้ปัญญาและพัฒนา
   
   
๔. ติดต่อผู้สอน
   
๕. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   
แก้ไขข้อสอบ