Untitled Document

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 2
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

  รหัส
  ชื่อ-นามสกุล

  1. “สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรม” หมายความว่าอย่างไร ?

   เป็นไปตามแรงบันดาลของเทพเจ้า
   เป็นไปตามแรงบันดาลของพระเจ้า
   เป็นไปตามพรหมลิขิต
   เป็นไปตามการกระทำของตนเอง

  2. การกระทำเช่นไรถือว่าเป็นการ “งดเว้นบาป” ที่ดีที่สุด ?

   บุษบาเห็นแหวนเพชรสวยงามคิดจะขโมยแต่ไม่ทำ
   บุษบงสัญญากับเพื่อนไว้ว่าจะไม่พูดโกหก
   บุษบกงดเว้นการดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา
   บุษบรรณงดเว้นการดื่มสุราตลอดชีวิต

  3. “คนดี” ในทางพระพุทธศาสนาต้องมีคุณสมบัติสำคัญตามข้อใด

   ประพฤติชอบทั้งกาย วาจา และใจ
   เคยผ่านการบวชเรียนมาแล้ว
   ให้ความอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
   ชอบทำบุญตักบาตรทุกวัน

  4. การมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุข และมีความมั่งคั่งยั่งยืนได้ หัวหน้าครอบครัวต้องเป็นคนเช่นไร ?

   เป็นคนขยันหมั่นเพียร
   เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
   เป็นคนรักครอบครัวอย่างแท้จริง
   เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลธรรม

  5. ข้อใดคือประโยชน์ของการประพฤติธรรม ที่สำคัญที่สุด ?

   มีความสงบสุข
   เป็นผู้ไม่ประมาท
   ไม่ก่อเวร
   เป็นผู้นำศาสนาให้เจริญ

  6. ข้อใดหมายถึง “เมรัย” ?

   สิ่งที่ทำด้วยข้าวสุก
   สิ่งที่ทำด้วยขนม
   สิ่งที่หมักดอกด้วยผลไม้
   สิ่งที่ใส่เชื้อ

  7. ข้อใด ไม่ใช่ การปฏิบัติธรรม ?

   การตั้งใจทำกิจการงาน
   การนอนหลับ
   การนั่งสมาธิ
   การไปทำบุญที่วัด

  8. ข้อใดเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้จากภายใน (โยนิโสมนสิการ) ?

   ครูแนะนำสั่งสอน
   การดูจากสื่อโทรทัศน์
   การศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด
   การใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

  9. ข้อใด ไม่ใช่ โทษของการดื่มของมึนเมาโดยตรง ?

   เสียทรัพย์
   เป็นผู้ต้องสงสัย
   บั่นทอนกำลังสติปัญญา
   ไม่รู้จักอาย

  10. การบูชาเช่นไร ถือว่าสำคัญที่สุด

   การกราบไหว้บูชาพระรัตนตรัย
   การไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน
   การเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่
   การบูชาด้วยดอกไม้ ธูป เทียน

  11. ข้อใด ไม่ใช่ โทษของการเป็นนักเลงการพนัน ?

   เสียทรัพย์
   ขาดความเชื่อถือ
   เพื่อนฝูงดูหมิ่น
   บั่นทอนกำลังสติปัญญา

  12. กระบวนการเรียนรู้ตามหลักการของพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยสิ่งเร้าจากปัจจัยใดบ้างต่อไปนี้ ?

   กัลยาณมิตร ศรัทธา
   ศรัทธา โยนิโสมนสิการ
   ศรัทธา ปรโตโฆสะ
   โยนิโสมนสิการ และปรโตโฆสะ

  13. “เด็กชาย ก. เกิดมาได้ 2 สัปดาห์ก็ตาย” ตามจูฬกัมมวิภังคสูตร ถือว่ามีสาเหตุมาจากเรื่องใด ?

   เพราะฆ่าสัตว์
   เพราะเบียดเบียนสัตว์
   เพราะเป็นผู้มักโกรธ
   เพราะไม่ให้ทาน

  14. ข้อใดจัดเป็นประโยชน์ได้จากการละเว้นอบายมุข ?

   รู้จักเว้นความชั่ว
   ช่วยให้สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
   มีพลานามัยสมบูรณ์ สติปัญญาไม่เสื่อมถอย
   เป็นผู้มองการณ์ไกล และพิจารณาชีวิตได้อย่างมีเหตุมีผล

  15. บุคคลใดถือว่าเข้า “ฌาน” ?

   สุชัญญานั่งหลับตา
   สุจิตรานอนหลับสนิท
   สุริวิภาฝึกกายบริหาร
   สุจริตนั่งจิตสงบแน่วแน่

  16. การพูดในข้อใดมีความหมายตรงกับการพูดเพ้อเจ้อ ?

   การพูดแบบ “มะนาวไม่มีน้ำ”
   การพูดแบบ “น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง”
   การพูดแบบ “ขวานผ่าซาก”
   การพูดแบบ “ปากยื่นปากยาว”

  17. คำว่า “อกาลิโก” หมายความว่าอย่างไร ?

   เป็นธรรมที่เห็นชัดด้วยตนเอง
   การปฏิบัติธรรมไม่ขึ้นกับกาลเวลา
   ควรน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ
   เป็นธรรมที่เป็นความจริงแท้

  18. เป็นพระธรรทเทศนาทั่วไป มีประวัติท้องเรื่องประกอบ เป็นคำจำกัดความของปิฎกใด ?

   พระวินัยปิฎก
   พระธรรมปิฎก
   พระสุตตันตปิฎก
   พระอภิธรรมปิฎก

  19. การประพฤติธรรม เป็นการประพฤติตามหลักการใด ?

   มโนสุจริต
   วจีสุจริต
   กายสุจริต
   กุศลกรรมบถ 10

  20. คำว่า “พุทธนุมัติ” หมายถึงอะไร ?

   การปฏิบัติตามแบบอย่างของคนดี
   การได้รับคำอนุมัติจากพระพุทธเจ้า
   การกระทำแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม
   การปฏิบัติตามระเบียบวินัย

  21. อลิชสา ถูกหักอกก็มีสติรู้ว่า “เกิดความทุกข์ใจ” จึงพยายามลืมสิ่งเหล่านั้นแล้วมุ่งมั่นเรียนหนังสือ ถือว่าอลิชสากำลังใช้หลักการใดในสติปัฏฐาน 4 ?

   กายานุปัสสนา
   เวทนานุปัสสนา
   จิตตานุปัสสนา
   ธัมมานุปัสสนา

  22. ในการวางรากฐานของการจัดการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนามุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยมีหลักธรรมใดเป็นรากฐาน ?

   อิทธิบาท 4
   อริยสัจ 4
   สัมมาทิฏฐิ
   ไตรสิกขา

  23. “คติสมบัติ หมายถึง สมบัติแห่งคติ” ตรงกับความหมายข้อใด ?

   การเกิดในที่เจริญ
   การมีร่างกายพร้อม
   การเกิดในเวลาอันควร
   การประกอบความเพียร

  24. บุคคลเช่นไรถือว่า “สะสมบุญ” ได้อย่างถูกต้อง ?

   ชอบกู้ยืมเงินมาทำบุญทีละมาก ๆ เพื่อสะสมไว้ภายภาคหน้า
   ชอบทำบุญตามกำลังศรัทธาและเจตนาบริสุทธิ์
   ชอบทำบุญเพื่อแสดงถึงฐานะของตน
   ชอบทำบุญหวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือ

  25. การหยั่งรู้ผลที่เกิดขึ้นทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต ถือว่าเป็นผลจากเรื่องใด ?

   การตั้งสมมติฐาน
   ฌาน
   ญาณ
   การคาดคะเน

  26. “พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว” หมายความว่าอย่างไร ?

   เป็นธรรมที่เห็นชัดด้วยตนเอง
   การปฏิบัติธรรมไม่ขึ้นกับกาลเวลา
   ควรน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ
   เป็นธรรมที่เป็นความจริงแท้

  27. คำกล่าวเช่นไรถือว่าเป็นคน “รู้จักประมาณ” ?

   เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง
   ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
   มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง
   ขี่ช้างจับตั๊กแตน

  28. อบายมุขในข้อใดที่ถือว่าเสื่อมเสียน้อยที่สุด ?

   นักเลงสุรา
   ชอบเที่ยวกลางคืน
   ดูการละเล่น
   คบคนชั่ว

  29. ฯพณฯ ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สั่งให้ปราบปรามผู้มีอิทธิพล แสดงว่าปราบปรามบุคคลเช่นไร ?

   เป็นนักเลงสุรา
   เป็นนักเลงผู้หญิง
   เป็นนักหลอกลวง
   เป็นนักเลงหัวไม้

  30. การเกิดวิบัติ น่าจะมีผลควบคู่กับการเกิดในเรื่องใด ?

   ผลแห่งกรรม
   เทพเจ้าบันดาล
   ความเชื่อ
   ค่านิยม

  31. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่า “ทางรับรู้” หรือ “แดนรับรู้” ?

   อายตนะ
   ทวาร
   อารมณ์
   วิญญาณ

  32. บุคคลที่เกิดมามีบุคลิกภาพไม่ดี ถือว่าเป็นวิบัติในด้านใด ?

   วิบัติแห่งคติ
   วิบัติแห่งร่างกาย
   วิบัติแห่งกาล
   วิบัติแห่งการประกอบกิจการ

  33. คำกล่าวเช่นไร ตรงกับคำว่า “นิรามิสสุข” ?

   ความสุขอยู่ที่ใจ
   สุขทุกข์ใครกำหนด
   ความสุขที่คุณดื่มได้
   ความสุขจากการสัมผัส

  34. “ทางแห่งความเสื่อม” มีความหมายตรงกับข้อใด ?

   กิเลส
   ตัณหา
   อบายมุข
   อวิชชา

  35. “นางสาวอารียา เป็นนางงามผิวเนียน” ตามจูฬกัมมวิภังคสูตร ถือว่ามีสาเหตุมาจากเรื่องใด ?

   เพราะไม่ฆ่าสัตว์
   เพราะไม่เบียดเบียนสัตว์
   เพราะเป็นผู้ไม่โกรธ
   เพราะเป็นผู้ให้ทาน

  36. ข้อใดถือว่าเป็นการกระทำทาง “มโนกรรม” ?

   การประพฤติผิดในกาม
   การพูดดูถูดเหยียดหยามผู้อื่น
   การทำร้ายผู้อื่น
   การแค้นเคืองใจต่อผู้อื่น

  37. การกระทำตนในลักษณะใดที่ถือว่าเป็นความสุขที่แท้จริง ?

   พานทองแท้ได้รับมรดกจากพ่อหนึ่งหมื่นล้าน
   อลิชสาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ พ่อจึงซื้อรถเบนซ์ให้เป็นของขวัญ
   แทมมารีนชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส พ่อซื้อบ้านราคา 5 ล้านให้เป็นของขวัญ
   ภราดรนั่งสมาธิก่อนการแข่งขันเทนนิสทุกครั้ง

  38. คำว่า “สมบัติ” หมายถึงข้อใด ?

   ทรัพย์สินเงินทอง
   สิ่งของ
   ร่างกาย
   ความเพียบพร้อมสมบูรณ์

  39. “ฆานะ” เป็นอายตนะ 6 ตรงกับอารมณ์ 6 และวิญญาณ 6 ในข้อใด ?

   รูป-เห็น
   เสียง-ได้ยิน
   กลิ่น-ได้กลิ่น
   รส-รู้รส

  40. บุคคลในข้อใดถือว่า ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคทรัพย์สมบัติ ?

   บุคคลที่มีรายได้ต่ำ รสนิยมสูง รัศมีการท่องเที่ยวไกล
   บุคคลที่เป็นเศรษฐีแต่แต่งงานกับตระกูลที่ยากจน
   บุคคลที่ยากจนแต่แต่งงานกับเศรษฐี
   บุคคลที่รวยแต่แกล้งจน

  41. การกำหนดให้เรา “พิจารณาซากศพ” ว่าเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนและจะต้องเน่าเปื่อยในที่สุดถือว่า เป็นหลักการใดในสติปัฏฐาน 4 ?

   กายานุปัสสนา
   เวทนานุปัสสนา
   จิตตานุปัสสนา
   ธัมมานุปัสสนา