Untitled Document

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 3
ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาดก

  รหัส
  ชื่อ-นามสกุล

  1. นางขุชชุตตรา ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เป็นเลิศในด้านใด ?

   ปัญญาเป็นเลิศ
   คุณธรรมเป็นเลิศ
   แสดงธรรมเป็นเลิศ
   อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเลิศ

  2. การที่นางขุชชุตตรายักยอกค่าดอกไม้และสำนึกผิดหลังจากฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าแล้ว แสดงว่านางมีคุณธรรมในข้อใด ?

   ละอายต่อบาป
   เกรงกลัวบาป
   เป็นคนซื่อสัตย์
   เป็นผู้ฝึกฝนตนเอง

  3. คำกล่าวใดที่ไม่ตรงกับพฤติกรรมของนายมิตตวินทุกะ ?

   เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
   เห็นผิดเป็นชอบ
   ตกนรกทั้งเป็น
   สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ที่ใจ

  4. ทำไมพระสารีบุตรจึงตรัสรู้ช้ากว่าพระภิกษุรูปอื่นถึง 15 วัน ?

   เพราะไม่มีเวลาพิจารณาธรรม
   เพราะมีสติปัญญาไม่เฉียบแหลมจึงต้องใช้เวลาในการพิจารณาธรรม
   เพราะมีสติปัญญามากจึงต้องพิจารณาธรรมอย่างถี่ถ้วน
   เพราะมีทิฏฐิมานะไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าง่าย ๆ

  5. ใครเป็นผู้ก่อสร้างวัดเวฬุวัน (สวนไม้ไผ่) เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ?

   พระเจ้าอชาตศัตรู
   พระเจ้าพิมพิสาร
   พระเจ้าอโศกมหาราช
   พระเจ้าสุทโธทนะ

  6. สารถีของพระเจ้าพัลลิกะยอมหลีกทางให้สารถีของพระเจ้าพาราณสี เพราะเหตุใด ?

   เพราะยอมรับความพ่ายแพ้
   เพราะยอมรับในชาติตระกูล
   เพราะยอมรับในการตั้งอยู่ในธรรม
   เพราะยอมรับในความสามารถ

  7. พระโมคคัลลานะจะแสดงฤทธิ์เมื่อใด ?

   เมื่อมีความโกรธ
   เมื่อสังคมวุ่นวาย
   เมื่อต้องการเอาชนะคู่ต่อสู้
   เมื่อสอนคนและปราบคนชั่ว

  8. พระสารีบุตรได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศในด้านใด ?

   ปัญญาเป็นเลิศ
   คุณธรรมเป็นเลิศ
   มีฤทธิ์เดชเป็นเลิศ
   แสดงธรรมเป็นเลิศ

  9. พระโมคคัลลานะนอกจากได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มากแล้ว ท่านมีความสามารถในด้านใดอีก ?

   ด้านความอดทน
   ด้านการก่อสร้าง
   ด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน
   ด้านความกตัญญู

  10. คำสอนในราโชวาทชาดก สอนให้เราเอาชนะความโกรธได้อย่างไร ?

   ด้วยความไม่โกรธ
   ด้วยการข่มใจ
   ด้วยความอดทน
   ต้องโกรธตอบ