Untitled Document

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 4
หน้าที่ชาวพุทธ

  รหัส
  ชื่อ-นามสกุล

  1. พ่อแม่มีพระคุณต่อเรา เราจึงไม่ควรปฏิบัติตนอย่างไรต่อพ่อแม่ ?

   แอบอ่านหนังสือในห้องโดยไม่ให้พ่อแม่รู้
   แอบซื้อของขวัญวันเกิดให้
   พยายามใช้จ่ายเงิน
   ช่วยเหลือคนแก่ข้ามถนนมาไม่บอกให้พ่อแม่รู้

  2. ภิกษุผู้แสดงธรรมจะต้อง “แสดงธรรมไม่กระทบตนและผู้อื่น” หมายความว่าอย่างไร ?

   กล่าวยกย่องตนเอง
   กล่าวเสียดสีคนอื่น
   กล่าวยกตนข่มท่าน
   สอนตามเนื้อหาวิชา

  3. พระมหาธรรมราชาลิไท แบ่งคณะสงฆ์ออกเป็น 2 ฝ่ายคือข้อใด ?

   ฝ่ายหีนยาน กับมหายาน
   ฝ่ายมหานิกาย กับธรรมยุต
   ฝ่ายคามวาสี กับอรัญญวาสี
   ฝ่ายเถรวาท กับ มหายาน

  4. คุณธรรมที่เป็นแบบอย่างของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส คือด้านใด ?

   เป็นพหูสูต
   ความขยันหมั่นเพียร
   การเป็นนักเทศน์
   การปกครองคณะสงฆ์

  5. หากพระสงฆ์เดินผ่านควรทำเช่นไร ?

   นั่งลงแล้วกราบกับพื้น
   ปูผ้าแล้วกราบ
   ยืนน้อมตัวลงพนมมือ
   ยืนโค้งคำนับหรือถอนสายบัว

  6. การแสดงธรรมของพระภิกษุโดยหลักการสอน 4 วิธี วิธีที่สอนโดยฆ่าเสีย หมายความว่าอย่างไร ?

   สอนโดยว่ากล่าวรุนแรง
   สอนโดยการลงโทษ
   สอนโดยฆ่าให้ตาย
   งดการสั่งสอนบุคคลนั้น

  7. ข้อใดกระทำไม่ถูกต้องในการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ ?

   มารศรียื่นมือให้หลวงพี่จับเพื่อดูลายมือ
   ดวงตาถวายน้ำผลไม้ให้พระครูดื่มบำรุงกำลัง
   กิ่งดาวปูเสื่อบาง ๆ ต้อนรับหลวงตา
   ดาหวันนั่งสนทนากับหลวงลุง

  8. การแต่งกายไปวัดเช่นไรไม่เหมาะสม ?

   รัตนาใส่กระโปรงลายกุหลายสีชมพู
   กรรณิกาชอบใส่รองเท้าสีแดง
   จินตนาชอบใส่สายสร้อยเป็นประจำ
   ฉันทนาชอบใส่สายเดี่ยวไปทำบุญ

  9. พระภิกษุมีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาในแง่ใด สำคัญที่สุด ?

   แนะนำสั่งสอนพุทธศาสนิกชน
   สืบทอดพระพุทธศาสนา
   ประกอบพิธีกรรม
   ดูแลรักษาศาสนสถาน

  10. พระภิกษุช่วยพัฒนาคน ในด้านใดเป็นหลัก ?

   การประกอบอาชีพ
   การแต่งกาย
   ความเป็นอยู่
   นิสัยใจคอ

  11. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติเมื่อพระภิกษุมาถึงบ้าน ?

   ตากับยายถวายน้ำดื่มที่ไม่เย็น
   ตากับยายฆ่าไก่ต้มถวายเพล
   ตากับยายหาที่นั่งให้พระสงฆ์ตามที่จะหาได้
   ตากับยายยกมือไหว้พระภิกษุตลอดเวลา

  12. การประพฤติเช่นไรถือว่าเสื่อมเสียวงศ์ตระกูล ?

   จีรภัทร์แต่งงานกับหญิงสาวที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้าน
   จีรพงษ์ชอบเล่นการพนันทุกวันอาทิตย์
   จีรศักดิ์ชอบสาวสวยทุก ๆ คน
   จีรพันธ์ชอบแอบทำงานหาเงินในวันเสาร์-อาทิตย์