Untitled Document
 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่โลก

                 ในการประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งโลกครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2543 ณ พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวสรุปถึงการประชุมกลุ่มที่เกี่ยวกับสันติภาพของโลก โดยมีเป้าหมายดังนี้

         1. ด้านเอกภาพของชาวพุทธ

            หลังสงครามเย็น ขณะนี้ พวกเรากำลังเผชิญหน้ากัน ระหว่างสงครามการแบ่งเชื้อชาติ และศาสนาซึ่งอาจกล่าวได้ว่า รุนแรงกว่าที่คิดและภาวะวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมและความขาดแคลนแหล่งธรรมชาติ ก็ปรากฏชัดยิ่งขึ้น ปัญหาทั้งหมดนี้มีสาเหตุมาจากตัณหาและโลภะเทคโนโลยีเป็นสาเหตุของความละโมบและความเกลียดชังกันอันนำไปสู่การทำลายล้างซึ่งกันและกันการกำหนดท่าทีชัดเจนต่อธรรมชาติของมนุษย์และความเข้าใจจุดมุ่งหมายของชีวิต สามารถกำหนดทิศทางของการพัฒนามนุษย์ได้ มนุษย์ทุกคนมีสิทธิเสมอกัน เพื่อได้มาซึ่งความเสมอภาคกัน เราต้องมีเอกภาพ มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่มีเหตุและผล บัดนี้ถึงเวลาที่เราต้องขจัดความละโมบโลภมากแล้ว
หันมาอยู่ร่วมกันอย่างมีเอกภาพ

          2. ด้านพระพุทธศาสนาและสันติภาพของโลก
             มนุษย์ในโลกปัจจุบัน อาจภูมิใจในความอิสระของตนเอง แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า เพื่อให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ จำเป็นต้องให้เขาเรียนรู้ความจริงที่ว่า ถึงแม้เราจะมีอิสระทางกาย แต่ทางใจกลับยังเป็นทาสอยู่ วิธีการที่ทำให้มนุษย์เป็นอิสระทางใจได้ก็คือการไขปริศนาสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงปลอดภัยสันติภาพที่แท้จริงมิใช่ปรากฏอยู่ภายนอก แต่มันต้องมีในภายในใจเราต่างหาก ชนะใจเราก็คือชนะโลก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และอริยสัจ 4 เป็นวิถีทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้โลกพบสันติภาพการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ย่อมสามารถบรรลุสิ่งที่พึงประสงค์ได้อย่างแท้จริง

             สรุปได้ว่า หลักการทางพระพุทธศาสนาสามารถก่อให้เกิดสันติภาพแก่โลกอย่างแท้จริง โดยเฉพาะหลักการแก้ปัญหาของโลกด้วยอริยสัจ 4 การอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยหลักพรหมวิหาร 4 หลักสังคหวัตถุ 4 และหลักสาราณียธรรม เป็นต้น หลักพุทธธรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันของมนุษย์อย่างสันติภาพได้ นอกจากนั้นในประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาก็แสดงให้เห็นแล้วว่า เป็นหลัก สำคัญในการให้ความเสมอภาคแก่มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการปลดปล่อยเรื่องวรรณะ การนับถือศาสนาได้อย่างเสรีภาพ และสามารมองเห็นได้ชัดในการให้เสรีภาพ
ในการนับถือศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทยปัจจุบัน