Untitled Document
  จุดประสงค์การเรียนรู้

หน่วยที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

            1. สามารถอธิบายประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลก และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเหล่านั้นในปัจจุบันได้
            2. สามารถอธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขให้แก่โลกได้
            3. สามารถอธิบายพุทธประวัติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและลักษณะของพระพุทธปางมารวิชัย ปางปฐมเทศนา ปางลีลา
ปางประจำวันเกิดได้