Untitled Document

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 2
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

  รหัส
  ชื่อ-นามสกุล

  1. ข้อใดคือการได้รับประโยชน์ในปัจจุบัน ?

   การปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
   ความอิ่มเอมใจ
   ความมั่นใจ
   ความหลุดพ้น

  2. หลักอนิจจัง มุ่งสอนให้มนุษย์ปฏิบัติตนเช่นไร ?

   เข้าใจความทุกข์
   อยู่ในความไม่ประมาท
   อยู่นิ่งเฉยไม่ยินดียินร้าย
   เข้าใจในความแน่นอนของสรรพสิ่ง

  3. การประพฤติตนเช่นไร ถือว่าเป็นคนไม่ประมาท ?

   ทำดี ต้องให้คนเห็น
   ทำชั่ว อย่าให้ใครเห็น
   มีความละอายใจที่จะทำชั่วและกลัวผลของความชั่ว
   ไม่ทำอะไรที่เป็นการเสี่ยง

  4. ข้อใดเป็นหน้าที่ของอุบาสกที่ดี ?

   หาทรัพย์สมบัติให้มาก
   ประกอบศาสนพิธีทุกวัน
   ไม่ละเลยการฟังธรรม
   ปรนนิบัติรับใช้พระสงฆ์

  5. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ที่เกิดจากความเข้าใจในเรื่องไตรลักษณ์ ?

   เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต
   เข้าใจกฎของธรรมชาติ
   ควบคุมธรรมชาติได้
   ไม่ยึดมั่นในตัวตน

  6. ลักษณะเช่นไรถือว่ามีสัมมาทิฏฐิ ?

   กล่าวตำหนิผู้ทำผิด
   เข้าใจตนเอง
   กระทำในสิ่งที่ตนชอบ
   เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรม

  7. คำว่า “ศิลปทางใจ” หมายความว่าอย่างไร ?

   มีใจเป็นศิลปะ
   คิดอย่างมีศิลปะ
   ฉลาดในการคิดพิจารณา
   มีศิลปะประจำใจ

  8. ในพุทธปณิธาน พระพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพพานเมื่อใด ?

   เมื่อถึงเวลาอันควร
   เมื่อสิ้นอายุขัย
   เมื่อเบื่อหน่ายโลกมนุษย์
   เมื่อพุทธบริษัทเข้าใจหลักธรรมอย่างแจ่มแจ้งและประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้ว

  9. นักเรียนเป็นอุบาสกที่ดี ควรปฏิบัติตนเช่นไร ?

   ไม่เชื่อถือโชคลาง
   ปฏิบัติตามหลักธรรม
   ศึกษาพระรัตนตรัย
   ประกอบอาชีพสุจรติ

  10. ข้อใดที่เป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ ที่สำคัญที่สุด ?

   ความยากจน
   ความร้อน หนาว
   ความเจ็บป่วย
   ความอยาก

  11. ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า “บุญกิริยาวัตถุ” ?

   หนทางทำความดี
   การทำบุญด้วยสิ่งของ
   การทำบุญด้วยการรักษาศีล
   การทำบุญด้วยการเจริญภาวนา

  12. คุณประโยชน์ที่เห็นได้เด่นชัดของธรรมสัปปุริสธรรม คืออะไร ?

   ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม
   ป้องกันการทำร้ายกัน
   ส่งเสริมการทำความดี
   ทำให้บุคคลเป็นคนดี

  13. การฟังธรรมตามกาล ก่อให้เกิดประโยชน์ในข้อใดที่สำคัญที่สุด ?

   ได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน
   มีความรู้แจ่มแจ้งขึ้น
   แก้ข้อสงสัยได้
   ได้แนวทางประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

  14. ข้อใดถือหลักของอนัตตา ?

   ไม่เป็นไปตามอำนาจของใคร
   มีแก่นสาร
   มีตัวตน
   มีเจ้าของ

  15. ในปัญญา 3 ข้อใดสำคัญที่สุด ?

   สุตมยปัญญา
   จิตตมยปัญญา
   ภาวนามยปัญญา
   สำคัญเท่ากันทั้ง 3 ข้อ

  16. คำว่า “วัฏฏะ” หมายความว่าอย่างไร ?

   ธรรมดาสามัญ
   การเปลี่ยนแปลง
   ความไม่เที่ยง
   การหมุนเวียน

  17. การดำเนินชีวิตตามแนวทางมรรค 8 ต้องใช้อะไรเป็นเครื่องกำกับจึงจะได้ผลดี ?

   มุทิตา
   อุเบกขา
   ปัญญา
   วิริยะ

  18. การ“ปฏิบัติถูกทาง” ของพระสงฆ์ หมายความว่าอย่างไร ?

   ปฏิบัติตามทางสายกลาง
   ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์
   ปฏิบัติสมควรแก่ความเคารพนับถือ
   ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระศาสดา

  19. การพบสมณะได้ประโยชน์อย่างไร ?

   ได้แสดงความเคารพ
   ได้ร่วมทำบุญ
   ได้ฝึกสมาธิ
   ได้เห็นแบบอย่างที่ดีของพระสงฆ์

  20. การที่เรายึดมั่นในความเชื่อ ทฤษฎี หรืออุดมการณ์ของตนเองจนเกินไป โดยไม่ฟังแนวความคิดของบุคคลอื่นถือว่าเราเป็นคนเช่นไร ในหลักปปัญจธรรม ?

   ตัณหา
   กิเลส
   ทิฏฐิ
   มานะ

  21. สุชาติใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด เพราะตระหนักว่าครอบครัวของตนมีฐานะยากจน สุชาติมีคุณธรรมข้อใด ?

   รู้ตน
   รู้จักเหตุ
   รู้จักผล
   รู้บุคคล

  22. ข้อใดคือประโยชน์ของการประพฤติธรรม ที่สำคัญที่สุด ?

   มีความสงบสุข
   เป็นผู้ไม่ประมาท
   ไม่ก่อเวร
   เป็นผู้นำศาสนาให้เจริญ

  23. การกระทำข้อใดแสดงถึงการเป็นผู้รู้กาล ?

   ทำการบ้านด้วยตนเอง
   ตั้งใจฟังครูสอน
   แบ่งเวลาอ่านหนังสือทุกวัน
   ไม่เอาเปรียบเพื่อนฝูง

  24. คำว่า “อัญชลิกรณีโย” หมายความว่าอย่างไร ?

   เป็นผู้ควรคำนับ
   เป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้
   เป็นผู้ควรแก่การถวายทาน
   เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ

  25. มรรค 8 สามารถเปรียบเทียบได้กับอะไร ?

   แนวทางกำจัดทุกข์
   เครื่องมือลิดรอนความทุกข์
   วิธีการค้นหาความทุกข์
   หนทางหลีกหนีความทุกข์

  26. พระพุทธศาสนาสอนให้เราหลุดพ้น โดยตัดวงจรใดในวัฏฏะ 3 ?

   กิเลส
   วิบาก
   กรรม
   ผลกรรม

  27. การประพฤติธรรม เป็นการประพฤติตามหลักการใด ?

   มโนสุจริต
   วจีสุจริต
   กายสุจริต
   กุศลกรรมบถ 10

  28. สัปปุริสธรรมมีความหมายตามนัยตรงตามข้อใด ?

   ธรรมที่ทำให้เป็นคนดี
   ธรรมสำหรับมวลชน
   ธรรมที่เป็นแนวทางชีวิต
   ธรรมที่ทำให้พ้นทุกข์

  29. ข้อใดคือการได้รับประโยชน์สูงสุดหรือรจุดหมายสูงสุดของมนุษย์ ?

   การปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
   ความอิ่มเอมใจ
   ความมั่นใจ
   ความหลุดพ้น

  30. พระอภิธรรมแบ่งออกเป็นกี่คัมภีร์ ?

   3 คัมภีร์
   5 คัมภีร์
   7 คัมภีร์
   9 คัมภีร์