Untitled Document

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 1
ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

  รหัส
  ชื่อ-นามสกุล

  1. คำว่า “วรรณะ” ตามหลักความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ คือข้อใด ?

   ชนชั้นทางสังคม
   ผิวพรรณ
   ระบบการปกครอง
   พิธีกรรมทางศาสนา

  2. ปริพาชก หมายถึงบุคคลในข้อใด ?

   นักบวชเปลือยกาย
   นักบุญเปลือยกาย
   ครูพเนจร
   ดาบส

  3. การที่เราไหว้พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เพราะเหตุใด ?

   เพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่านับถือ
   เพราะเป็นโครงสร้างพระพุทธศาสนา
   เพราะยึดเป็นที่ระลึกถึง ความดีงาม ข้อปฏิบัติ และการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ
   เพราะยึดถือกราบไหว้กันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี

  4. หลักการใด ไม่ใช่หลักการ ของพระพุทธศาสนา ?

   หลักความเป็นกฎธรรมชาติ
   หลักความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์
   หลักกฎแห่งกรรม
   หลักของความเป็นเหตุเป็นผล

  5. เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงมีหลักการและวิธีการที่เป็นสากล ?

   เป็นศาสนาที่แพร่หลายไปทั่วโลก
   เป็นศาสนาที่มุ่งเน้นความสะดวกสบายของมนุษย์
   เป็นศาสนาที่มุ่งเอาชนะธรรมชาติ
   เป็นศาสนาที่มุ่งเน้นความสันติสุขของมวลมนุษยชาติ

  6. ความเชื่อใดที่ถือว่า เป็นความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนา ?

   ความเชื่อเทพเจ้า และการบวงสรวงเทพเจ้า
   ความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพระรัตนตรัย
   ความเชื่อทุกสรรพสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัย
   ความเชื่อในวิญญาณนิยม

  7. ความเชื่อการชำระบาปของศาสนาพราหมณ์ คือความเชื่อในข้อใด ?

   ชำระกายให้บริสุทธิ์
   ชำระกายให้สะอาดด้วยการอาบน้ำในแม่น้ำคงคา
   ชำระใจให้บริสุทธิ์
   ชำระกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์

  8. ทำไมคำสอนของพระพุทธศาสนาจึงไม่มีคำว่า “เดา” หรือ “สันนิษฐาน” ?

   เพราะพิสูจน์ไม่ได้
   เพราะเป็นหลักคำสอนที่เป็นความจริงที่มีเหตุผลสมบูรณ์ถูกต้อง
   เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
   เพราะมีระยะเวลาที่จำกัดจึงไม่สามารถเดา หรือสันนิษฐานได้

  9. ผลจากการก่อเกิดพระพุทธศาสนา มีผลต่อการปฏิรูปสังคมชมพูทวีปโดยตรงและโดยอ้อมอย่างไรบ้าง ?

   การไม่แบ่งชั้นวรรณะ การแก้ไขความทุกข์ของสังคม การช่วยให้สังคมเกิดสันติสุข
   การล่มสลายของศาสนาอื่น ๆ
   การล่มสลายของชั้นวรรณะ
   ความเชื่อในอเทวนิยม (ไม่เชื่อในพระเจ้า)

  10. การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก่อให้เกิดผลต่าง ๆ ผลที่สำคัญที่สุด คือข้อใด ?

   ก่อเกิดพระศาสดา
   เกิดพุทธบริษัท
   เกิดพุทธสถาน
   ความเข้าใจความเป็นจริงที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ หรือ สัจธรรม

  11. ความเชื่อเกี่ยวกับ “กฎธรรมชาติ” ของพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ?

   ธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์เอาชนะได้
   ธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว ไม่มีใครฝืนกฎธรรมชาติได้
   ธรรมชาติจะต้องตอบสนองความสะดวกสบายแก่มนุษยชาติ
   ธรรมชาติเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ

  12. ข้อใดเป็นการแสดงถึงการกระทำของมนุษย์ที่ขาดเหตุผล ?

   การอ้อนวอนบวงสรวงเทพเจ้า
   การแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
   การรู้จักแก้ปัญหาด้วยปัญญาของมนุษย์เอง
   การแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

  13. การปฏิบัติตนเช่นไร เรียกว่า “ทางสายกลาง” ?

   เด็กชายเขียวชอบทรมานตนเอง
   เด็กชายแดงรู้จักแบ่งเวลาในการเรียน การเล่น การทำงาน
   เด็กชายดำชอบปล่อยตัวเองตามสบาย
   เด็กชายขาวชอบครูสอนวิชาคณิตศาสตร์มากที่สุด

  14. คำว่า “มัชฌิมชนบท” ตรงกับการปกครองแบบใดของประเทศไทยในปัจจุบัน ?

   การปกครองส่วนท้องถิ่น
   การปกครองส่วนภูมิภาค
   การปกครองส่วนชนบท
   การปกครองส่วนกลาง

  15. ความเชื่อเช่นไรถือว่า “ศรัทธานำไปสู่ปัญญา” ?

   เชื่อตามตำราที่ได้มาตรฐาน แต่งโดยผู้รู้
   เชื่อตามทฤษฎีที่ได้พิสูจน์มาแล้ว
   เชื่อแล้วค้นหาข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้ความรู้ที่ถูกต้อง
   เชื่อตามที่คิดตรองตามแนวเหตุผลแล้ว

  16. วรรณะแพศย์ หมายถึง บุคคลในข้อใด ?

   พวกที่ศึกษาคัมภีร์พระเวท
   พวกพ่อค้า
   พวกกรรมกร
   พวกที่ติดต่อกับเทวะ

  17. “วิธีการประกาศอิสรภาพของมนุษย์” ของพระพุทธเจ้า หมายถึงข้อใด ?

   มนุษย์มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได้ พึ่งตนเองได้
   มนุษย์จะต้องมีอิสรภาพที่จะกระทำสิ่งใดก็ได้
   มนุษย์ไม่สามารถหลุดพ้นจากการบันดาลของเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้
   มนุษย์ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ต้องอาศัยผู้อื่นช่วยเหลือ

  18. ข้อใดคือผลที่เกิดจาก “กรรม” ?

   มนุษย์กระทำเช่นไร ย่อมสามารถทำได้โดยไม่ได้รับผลตอบสนอง
   มนุษย์สามารถกระทำการเช่นไรก็ได้ เพราะมีความเป็นอิสระ
   มนุษย์กระทำเช่นไร ย่อมได้รับผลของการกระทำเช่นนั้น
   มนุษย์หลุดพ้นจากกฎเกณฑ์ทั้งปวง เพราะความฉลาดกว่าสัตว์อื่น

  19. “จัณฑาล” มักถูกเหยียดหยามและไม่มีศักดิ์มีสิทธิ์ใด ๆ ในสังคม เหตุผลใดถูกต้องที่สุด?

   เพราะยากจน
   เพราะเป็นกรรมกร
   เพราะเป็นลูกจ้าง
   เพราะบิดามารดาเป็นคนต่างวรรณะกัน

  20. “ธรรมจักร” เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่ง หมายถึงอะไร ?

   มรรคมีองค์ 8
   ทิศทั้ง 6
   พุทธคุณ
   สังฆคุณ