Untitled Document
  จุดประสงค์การเรียนรู้

หน่วยที่ ๕ การบริหารจิตและเจริญปัญญา

             ๑. สามารถอธิบายการบริหารจิตและเจริญปัญญาเกี่ยวกับการรู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและ
                เจริญปัญญา และนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
             ๒. สามารถอธิบายวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและให้คำปรึกษา
                แนะนำผู้อื่นได้
             ๓. สามารถอธิบายวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพชีวิตและสังคมได้
             ๔. สามารถอธิบายพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบสามัญลักษณะและวิธีคิดแบบเป็น
                อยู่ปัจจุบัน และนำไปพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพชีวิตและสังคมได้