Untitled Document
พิธีถวายสังฆทาน

         การถวายสังฆทาน การถวายสังฆทานเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง ที่ชาวพุทธนิยมทำกันในโอกาสต่างๆการถวายสังฆทานนี้มิได้เจาะจงว่าจะถวายแก่พระสงฆ์หรือสามเณรรูปใดรูปหนึ่ง และเท่าที่ปฏิบัติกันมา จะถวายที่วัดหรือที่บ้านก็ได้ สิ่งของที่จะถวายเป็นสังฆทานนั้น ให้จัดเตรียมไว้ตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธา โดยส่วนใหญ่จะประกอบด้วยอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว

        เมื่อพระสงฆ์มาถึงสถานที่แล้ว เจ้าภาพพึงนำสิ่งของ คืออาหารคาวหวานหรือสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเตรียมไว้ มาวางตรงหน้าพระตามจำนวนพระสงฆ์ที่ได้นิมนต์ไว้ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล 5 เสร็จแล้วเมื่อจะถวายสังฆทาน ให้กล่าว นโม ตสฺส..3 จบ แล้วกล่าวคำถวายสังฆทาน ดังนี้

        อิมานิ มยํ ภนฺเต ภตฺตานิ สปริวารานิ ภิกฺขุสงฺฆสฺส โอโณชยาม สาธุ โน ภนฺเต ภิกฺขุสงฺโฆ อิมานิ ภตฺตานิ สปริวารานิ
ปฏิคฺคณฺหาตุ อมฺหากํ ทีฆรตฺตํ หิตาย สุขาย


        แปลว่า ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร พร้อมทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ซึ่งภัตตาหารพร้อมด้วยของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.เมื่อกล่าวคำถวายจบแล้วก็ประเคนของ ประเคนเสร็จ พระสงฆ์อนุโมทนาเจ้าภาพกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล เป็นเสร็จพิธี