Untitled Document
  จุดประสงค์การเรียนรู้

หน่วยที่ ๗ สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา

              ๑. สามารถอธิบายการสัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนาเรื่อง พระพุทธศาสนากับการศึกษาที่
                 สมบูรณ์ได้