New Document


๕.๒ โยนิโสมนสิการ


วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ หรือวิธีคิดแบบกระจายเนื้อหา เป็นการคิดที่มุ่งให้มองและให้รู้จักสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง
โดยอาศัยการแยกแยะออกเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ เป็นวิธีคิดแบบวิเคราะห์ นอกจากแยกแยะหรือแจกแจงออกไปเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ
แล้ว ยังมีการจัดหมวดหมู่หรือจัดประเภทไปด้วยพร้อมกัน เช่น นักเรียนมาโรงเรียนสายสามารถแยกแยะสาเหตุของการมาสายเป็นองค์
ประกอบต่าง ๆ (และจัดเป็นหมวดหมู่) ดังแผนภูมิต่อไปนี้