New Document


๖.๑ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา


วันวิสาขบูชา

1. การรำลึกถึงพุทธคุณ หรือความกตัญญู
จุดมุ่งหมายของการประกอบพิธีในวันวิสาขบูชา ก็เพื่อรำลึกถึงพุทธคุณ คือ พระปัญญาคุณ พระกรุณาคุณและพระวิสุทธิคุณ เราสามารถนำเอาหลักพระพุทธคุณ 3 มาเป็นแนวปฏิบัติ กล่าวโดยสรุปก็คือ
1) พระปัญญาคุณ แนวคิดจากพระปัญญาคุณสอนเราว่า เราจะต้องมีปัญญาความรู้ ความสามารถที่จะรับผิดชอบตัวเอง ดำเนินชีวิตและกิจการให้สำเร็จ แก้ปัญหาได้ และรู้จักวิเคราะห์เรื่องราวให้จะแจ้งลึกซึ้งถึงความจริง

2) พระกรุณาคุณ พระกรุณาคุณสอนเราว่า เราจะต้องมีเมตตากรุณาในการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่น วางใจเป็นมิตร มุ่งหวังประโยชน์สุขแก่เขา และทำประโยชน์แก่สังคม

3. พระวิสุทธิคุณ พระวิสุทธิคุณสอนเราว่า ตัวเราเองจะต้องสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากปัญหา มีจิตใจปลอดโปร่ง ทำจิตใจให้เป็นอิสระเบิกบาน ผ่องใส ไร้ทุกข์ได้ด้วยตนเอง และมีความบริสุทธิ์ใจ ตั้งใจจริงเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสันติสุข มุ่งสู่ความจริงแท้นี่คือการนำเอาหลักพุทธคุณมาประยุกต์ใช้ ซึ่งเฉพาะการนำเอาหลักพระพุทธคุณ 3 มาใช้ก็สามารถดำเนินชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้และช่วยเหลือสังคมได้ดี นี่คือการรำลึกถึงพุทธคุณและการแสดงความกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าที่ดีที่สุด

ความกตัญญู คือ ความรู้อุปการคุณที่มีผู้ทำไว้ก่อนเป็นคุณธรรมคู่กับ ความกตเวที คือการตอบแทนผู้มีอุปการคุณ ผู้ที่ทำอุปการคุณก่อนเรียกว่า ปุพพการี เช่น บิดามารดา และครูอาจารย์

ความกตัญญูและความกตเวทีนี้ถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดี ส่งผลให้ครอบครัวและสังคมมีความสุขได้ นั่นคือบิดามารดาจะ
รู้จักหน้าที่ของตนเองด้วยการทำอุปการคุณให้ก่อน เช่น เป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ ให้การศึกษาอบรมสั่งสอน ให้ละเว้นความชั่วประกอบกรรมดี หาคู่ครองที่เหมาะสมและมอบทรัพย์สมบัติให้ ส่วนบุตร ธิดา ก็จะรู้จักหน้าที่ของตนเอง ด้วยการทำดีตอบแทน สำหรับครูอาจารย์ก็รู้จักหน้าที่ของตนเองด้วยการอุปการคุณคือ สอนศิลปวิทยาอย่างเต็มที่ และศิษย์ก็จะรู้จักหน้าที่ของตนเอง ด้วยการตั้งใจเรียนและให้ความเคารพเป็นการตอบแทน