New Document


๔. ๕ การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์

การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก


ธรรมชาติของคนชอบอยู่เป็นกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มคนในครอบครัวไปจนถึงกลุ่มคนในชาติ พระพุทธเจ้าทรงแสดงหน้าที่ของคนแต่ละกลุ่มที่พึงปฏิบัติต่อกันเริ่มตั้งแต่กลุ่มคนในครอบครัว เช่น พ่อแม่กับลูกไปจนถึงพระเจ้าแผ่นดินกับประชาชน ประเทศต่อประเทศ เป็นต้น โดยทรงแสดงหน้าที่อันควรปฏิบัติต่อกันเพื่อผลคือความอยู่เย็นเป็นสุข มีความสงบร่มเย็น

การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก

ครอบครัวในอุดมคติตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นสถานบีนแห่งการใช้ชีวิตร่วมกันของชายหญิงที่มีอุดมการณ์ชีวิตสอดคล้องกัน ต่างฝ่ายมีความพร้อมในภาระหน้าที่อันพึงปฏิบัติต่อกัน คือการเกื้อกูลสงเคราะห์กันและผลิตสมาชิกใหม่ที่มีคุณภาพสู่สังคม จากอุดมคติของครอบครัวดังกล่าว ทำให้เห็นมิติที่นำไปสู่ภารกิจของครอบครัวสำคัญ 2 ประการคือ

มิติที่ 1 คือการที่ครอบครัวในฐานะสถาบันจะต้องมีความเป็นปึกแผ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

มิติที่ 2 เมื่อสมาชิกเกิดขึ้นมาใหม่ ก็จะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูให้มีคุณภาพตามที่ประสงฆ์

มิติทั้งสองประการนี้ เป็นอุดมการณ์สำคัญในการดำเนินชีวิตครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งให้ความสำคัญแก่ครอบครัวในฐานะเป้นรากฐานของสังคมที่มีความจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมวลมนุษยชาติ จึงเน้นให้ผู้ครองเรือนดำรงตนอย่างถูกต้องตามวิถีทางแห่งฆราวาส (พระมหาบุญเพียร ปุญฺญวิริโย. 2545 : 36)


next