New Document


๔. ๔ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว

การปฏิบัติตนตามหลักทิศเบื้องหลัง ในทิศ 6

คู่ครองที่ดี จะเป็นคู่ร่วมชีวิตกันได้ นอกจากกามคุณแล้ว ควรมีคุณสมบัติ และประพฤติตามข้อปฏิบัติ ดังนี้

ก. คู่สร้างคู่สม มีหลักธรรมของคู่ชีวิต ที่จะทำให้คู่สมรสมีชีวิตที่สอดคล้องกลมกลืนกัน เป็นพื้นฐานอันมั่นคงที่จะทำให้อยู่ครองกันได้ยืดยาว เรียกว่า สมชีวิธรรม 4 ประการ คือ

1. สมสัทธา คือมีศรัทธาสมกัน หมายถึง เคารพนับถือในลัทธิศาสนา สิ่งเคารพบูชา แนวความคิดความเชื่อถือ หรือหลักการต่าง ๆ ตลอดจนแนวความสนใจอย่างเดียวกัน หนักแน่นเสมอกัน หรือปรับเข้าหากัน ลงกันได้

2. สมสีลา คือมีศีลสมกัน หมายถึง มีความประพฤติ ศีลธรรม จรรยา มารยาท พื้นฐานการอบรม พอเหมาะสอดคล้องไปกันได้

3. สมจาคา คือมีจาคะสมกัน หมายถึง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความโอบอ้อมอารี ความมีใจกว้าง ความเสียสละ ความพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น พอกลมกลืนกัน ไม่ขัดแย้งบีบคั้นกัน

4. สมปัญญา คือมีปัญญาเสมอกัน หมายถึง รู้เหตุรู้ผล เข้าใจกัน อย่างน้อยพูดกันรู้เรื่อง