New Document


วัตถุประสงค์

หน่วยที่ ๕ การบริหารจิตและเจริญปัญญา

จุดประสงค์ สามารถอธิบายเกี่ยวกับการบริหารจิตและเจริญปัญญาได้

๑. จุดประสงค์ สามารถอธิบายการบริหารจิตและเจริญปัญญาเกี่ยวกับการรู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและ
เจริญปัญญาได้

๒. จุดประสงค์ สามารถอธิบายวิธีการฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและให้คำปรึกษาแนะนำผู้อื่นได้

๓. จุดประสงค์ สามารถอธิบายวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพชีวิตและสังคมได้

๔. จุดประสงค์ สามารถอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สรุปทั้ง 10 วิธีได้