New Document


๖. ๑ หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกัน พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงหลักธรรมที่ชื่อว่า “โอวาทปาติโมกข์” ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ในทุกสังคม มีเนื้อหาโดยสรุปรวมก็คือ ให้ละเว้นความชั่ว ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใส

หลักการ 3 ได้แก่
1) การละเว้นทำความชั่ว
2) ทำความดีให้ถึงพร้อม
3)ทำจิตใจให้ผ่องใส หลักการ 3 ประการนี้ ถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา หากมนุษย์สามารถปฏิบัติตามหลักธรรม 3 ประการนี้ ก็จะเกิดสันติภาพแก่ชาวโลก แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย โลกนี้ก็จะเกิดความสงบสุขได้อย่างแท้จริง

อุดมการณ์ 4 ได้แก่
1) ความอดทน
2) ความไม่เบียดเบียน
3) ความสงบ และ
4) นิพพาน (ความดับทุกข์) ซึ่งเป็นอุดมการณ์ของมนุษย์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งพระพุทธเจ้าและพุทธสาวกทั้งหลาย สามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติ จนถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต คือ พระนิพพาน ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงเป็นแบบอย่างของมนุษย์ผู้สามารถพัฒนาตนเองให้ถึงจุดหมายสูงสุดได้

วิธีการ 6 ได้แก่
1) ไม่กล่าวร้าย
2) ไม่ทำร้ายผู้อื่น
3)สำรวมในปาติโมกข์ (เคารพในระเบียบวินัย)
4) รู้ประมาณ
5) อยู่ในสถานที่ที่สงัด และ
6) ฝึกหัดจิตใจให้สงบ การปฏิบัติตามวิธีการ 6 ประการนี้ ถือว่าเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาและสังคม ให้มีวิถีชีวิตที่ดี มีความเจริญก้าวหน้า และความสงบสุขในที่สุด