ผู้ผลิต

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทร.๐-๒๒๒๖-๖๐๒๘   www.mcu.ac.th


สนับสนุนงบพัฒนา

ศูนย์สารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๔๕


อาจารย์ประจำวิชา

เวทย์ บรรณกรกุล (บุญคุ้ม) ป.ธ.๙ม พธ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑) ศษ.ม.(มหิดล)


ผู้ออกแบบเนื้อหา

นายเกษม แสงนนท์ หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ออกแบบ
และพัฒนา

บริษัท สยามมัลติซอฟท์ จำกัด
๑๐๘๕/๑-๒ ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐.
โทร.๐-๔๔๒๗-๐๑๙๖, ๐-๔๔๒๙-๓๓๔๕  แฟกซ์.๐-๔๔๒๙-๓๓๔๖